Lukk

En grundig analyse av den nye barnevernsloven

Barnevernsrett er en ny bok av Elisabeth Gording Stang og Kirsten Sandberg som invitere til rettspolitiske og drøftende vurderinger av den nye barnevernsloven. En samlende bok om barns rettigheter på tvers av fagfelt og fagdisiplin.

Elisabeth Gording Stang og Kirsten Sandbergs nylige lanserte bok, Barnevernsrett, gir grundige analyser og perspektiver på den nye barnevernsloven fra 2021. Boka er en unik ressurs som ikke bare avdekker barnevernlovens kompleksitet, men også bygger på forfatternes omfattende ekspertise og kompetanse på området. Jeg møtte redaktørene til en kaffe, for å prate om deres nyeste bok.

Lang tid fra første lovutkast til ferdig lov

Med lovfestingen av den nye barnevernsloven i 2021, har det oppstått et presserende behov for innsikt og forståelse av hvordan denne loven vil påvirke barn og familier i Norge.

Men arbeidet med boka begynte allerede seks år før den nye barnevernsloven. En antologi med bidrag fra 11 ulike forfattere, fra fem forskjellige universiteter og høgskoler. Boka gir en unik inngangsport til denne loven og dens potensielle konsekvenser.

-Vi visste rett og slett ikke hvordan denne loven kom til å se ut da vi fikk NOU’en (Norges offentlige utredninger) i 2016. Det ville kunne gjøres store endringer, så da måtte vi bare kaste oss over den, og begynne litt forsiktig å skrive ut ifra høringsnotatene.

Barnevernsrett tok seks år å skrive, gjennom en pandemi,- og med forfattere fra ulike ståsteder og perspektiver.

-Det er et stort løft å skrive og redigere en så stor antologi. Det var perioder med lav motivasjon, som fløy opp og ned. Men vi følte jo begge at dette var et slags kall for oss… Hvem skulle vi ellers overlate dette til? Til noen andre? Nei, det ville vi ikke. Her måtte vi ta ansvar som fagmiljø.

 

Det som boka gjør annerledes

Barnevernsrett utmerker seg blant annen litteratur om barnevernsloven. En vesentlig forskjell er at redaktørene bevisst har lagt opp boka med en invitasjon til rettspolitiske og grundig vurderinger av loven. Dette er ikke bare en kommentarutgave som tolker lovens bestemmelser. Boka er strukturert slik at den inkluderer analytiske og drøftende perspektiver på rettspolitiske spørsmål.

-Vi skulle ha barns rettigheter som et gjennomgående tema. Det er ikke så veldig lenge siden barnevernsloven ble en såkalt rettighetslov, at barn faktisk fikk en rett i loven. Et krav på hjelp når det var nødvendig. Det har vært en lang diskusjon om barn skulle få en lovfestet rett til barnevernstiltak, så da det endelig ble vedtatt i 2018, så syntes vi det var viktig at dette også skulle reflekteres temaene i boka.

Det er også verdifullt å merke seg at bokas innledende del gir et bredt grunnlag for forståelse, uavhengig av hvor dypt man ønsker å grave. Denne delen, som tar for seg prinsipper og rettigheter, er ikke begrenset til en bestemt målgruppe, men vil være nyttig for både studenter og praktikere. Den gir en helhetlig forståelse av barnevernslovens rammeverk og et godt utgangspunkt for videre fordypning.

-Det var viktig for oss å la forfatterne få lov til å skrive om det de faktisk hadde tatt doktorgraden i. Dette er ikke bare en bok som egner seg for masterutdanninger. Det vil vi gjerne understreke med veldig tykke streker under.

Barnevernsrett egner seg like godt på bachelornivå eller til ulik tematikk innenfor det juridiske ved barnerett og konteksten rundt barnerett.

-Vi mener vi har skrevet en bok som er godt formidlet, som er skrevet med et klart og tydelig språk. Så den kan brukes på flere nivå.

Evig aktuell

Bokas redaktører legger vekt på behovet for å formidle kunnskap om barnevernet i offentligheten. De peker på at media ofte presenterer en skjev og ensidig fremstilling av barnevernets arbeid, som kan føre til unødig frykt blant foreldre. Dette kan hindre dem i å ta kontakt med barnevernet for nødvendig hjelp. Boka viser at det er viktig å korrigere feilaktige oppfatninger og presentere barnevernets virkelige arbeid, inkludert de vellykkede frivillige hjelpetiltakene og grundige saksbehandlingsprosessene som ikke får førstesiden i de store nyhetsmediene.

-Det ble fremstilt noen ganger som at barnevernet gikk omtrent gatelangs og bare plukket med seg barn gjennom akuttvedtak… Kommer ikke på et eneste samfunnsområde som har vært gjenstand for så mange offentlige utredninger, granskinger, offentlig kritikk og debatter i Stortinget som barnevernsfeltet.

Boka ble utarbeidet i en periode hvor Norge måtte gjennomgå saker i den Europeiske menneskerettighetsdomstol. Sandberg og Gording Stang påpeker at det stadig er en utfordring å finne en balanse mellom hensynet til foreldrenes rettigheter og barns behov for beskyttelse. Hvor skjæringsfeltet skal ligge og hva som skal vektlegges.

-Vi får i hvert fall signaler fra barnevernsfeltet der ute, om at det er ganske mye usikkerhet rundt hvor grensen skal gå. Det er mange barnevernstjenester som synes det er vanskelig å fremme omsorgssaker eller tvangssaker fordi det er vanskeligere å få gjennomslag. Det blir flere tilbakeføringer, blir mindre samvær jevnt over. Det er en usikkerhet på hvor terskelen skal ligge nå.

Boka gir derfor en unik innsikt i barnevernets arbeid og rettslige rammer, samt forklarer hvorfor det er viktig å diskutere og forstå disse spørsmålene i mediene og i samfunnsdebatten. Det at barnevernet og rettigheter knyttet til barn blir tatt opp i media opplever Sandberg og Gording Stang som et sunnhetstegn.

-Det er et sunnhetstegn at det er masse blest og debatt om barnevernet. Det kommer det alltid til å være. Så sånn sett så kan du si at boka egentlig er evig aktuell, for det kommer alltid til å være mye støy rundt barnevern.

 

Kjøp boka her:

Om forfatterne: 

Kirsten Sandberg og Elisabeth Gording Stang har opparbeidet seg betydelig kredibilitet i feltet. Deres engasjement og dedikasjon til barnevernsspørsmål har vært drivkraften bak denne boka. Begge forfatterne har solid faglig bakgrunn og er eksperter i barnevernsfeltet.

Elisabeth Gording Stang ble først introdusert for barnevernsspørsmål da hun jobbet som student i rettshjelpstiltaket «JURK,» hvor hun raskt innså de komplekse og viktige utfordringene som barnevernet står overfor. I dag er hun ansatt ved Oslomet, hvor hun forsker og underviser i barnevern/barnerett, forvaltningsrett og- menneskerettigheter.

Kirsten Sandberg, ble inspirert av barnevernsspørsmål da hun jobbet som dommerfullmektig i Tromsø. Kirsten er i dag professor ved Universitetet i Oslo. Hvor hun primært forsker, formidler og underviser i barnerett. Hun er tidligere konstituert høyesterettsdommer og leder av FN’s barnekomité. Begge forfatterne har viet sin karriere til å forstå og forbedre barnevernssystemet og jobbe med barns rettigheter. Arbeidet deres er dypt forankret i kritisk forskning og praktisk erfaring.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 kommentar(er).
 1. Kari Bjørnaas:

  Det er underlig å lese forfatternes redegjørelse her. Forfatterne understreker at man, etter dommene i EMD, finner det vanskelig å trekke opp grensen mellom foreldres og barns rettigheter. Mener forfatterne i fullt alvor at det var dette dommene i EMD handlet om: Å gi foreldre større rettigheter? Det er urovekkende at norske jurister ikke vet at rettighetene i konvensjonen i like stor grad beskytter barn, og at de å miste sin familie på uriktig grunnlag er en like stor katastrofe for barnet, som for foreldrene.

  Dommene i EMD bidrar nettopp til å trekke opp grensen mellom risiko for barnet i forhold til å bli i egen familie, og hensynet til barnets rett til å forbli der. Forfatterne kommuniserer faktisk uredelig om dette punktet. Dette handler om å balansere barnets rett til beskyttelse og barnets rett til familien sin – ikke om å balansere foreldrenes rettigheter i forhold til barnas rettigheter.

  Denne boken fremstår som et ideologisk manifest, fremfor å være et faglig juridisk dokument. Det er på tide at ideologi nå viker for hensynet til fag også på barnevernområdet. Og jus er bare ett av de viktige fagene.

  Det aller viktigste nå er at vi snart får et søkelys på det som i dag kalles «barnevernfag». Dette er et fag uten trygg forankring i en forskningstradisjon. Det er faktisk svært uklart hva som ligger i dette. Er det psykologi? Pedagogikk? Sosialt arbeid? Jus? Litt av alt?

  Da er det kanskje på tide å reflektere over den dybde det er mulig å formidle i dette bredt sammensatte «fagfeltet» på tre korte år på skolebenken – eller for den saks skyld – fem år.

  Jeg håper tiden for glødende ideologi snart er slutt i norsk barnevern – og at den blir erstattet av en noe mer vitenskapelig betraktning knyttet til de fag som faktisk gir oss verktøyene for å mene noe som helst om hva som er i et barns beste interesse.

  20 nov, 2023 kl 13:25

Takk! Din kommentar vil nå bli moderert

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.
Obligatoriske felt er merket med *