Lukk

Trygge koronasamtaler

Denne teksten er skrevet for å motivere barnehagelærere, lærere og foreldre til å invitere barna til trygge koronasamtaler, slik at det skumle blir mindre skummelt.

Er det vanskelig å merke hvis man har fått korona og er 9 år? (9 år)

Kan man få korona uten å merke noe? (10 år)

Kan jeg leke med andre, eller må jeg være inne? (8 år)

Jeg lurte på om hvorfor så mange hamstrer mat? Er det nødvendig? Og hvorfor gjør de det? (ukjent alder)

Har man funnet vaksine til koronaviruset enda? (9 år)

Trygghet gjennom ord og begreper

Det er med ord og begreper vi bygger forståelse og mening slik at det vanskelige kan bli håndterbart. Nå trenger vi ord og begreper for å håndtere koronabekymring og koronaredsel.

Det er helt naturlig at både store og små reagerer med uro og redsel på koronapandemien. Det er slik vi mennesker er laget. Vi reagerer på fare. Det er et instinkt vi har, og det hjelper oss til å unngå og redusere fare.

Det er urettferdig at barn skal være redde når de ikke trenger å være det.

Under en pandemi hjelper redselen oss til å gjennomføre nødvendige smitteverntiltak. Men det er også viktig at vi ikke blir redde når vi ikke trenger å være det. For mye redsel er uheldig, og til og med skadelig.

De yngste barna trenger hjelp til å regulere uro og redsel, og de trenger hjelp til å bygge forståelse. Det er her barna trenger omsorg gjennom ord og begreper – i barnehagen, på skolen og hjemme.

Denne teksten er skrevet for å motivere barnehagelærere og lærere til å invitere barna til trygge koronasamtaler, slik at det skumle blir mindre skummelt.

Jo skumlere det er, desto viktigere er det å snakke om det

Når denne teksten skrives, er det ett år siden covid-19 ble identifisert i Kina, og mer enn åtte måneder siden viruset ble påvist i Norge. På denne tiden har vi lært mye – og vi har gradvis forstått at vi kommer til å leve med viruset en god stund fremover, selv etter at vi har fått på plass ulike typer vaksiner.

Vi har også fått en god oversikt over hvordan barn forstår covid-19, hva de trenger hjelp til å forstå, og hva de blir urolige av. Vi vet også at noen barn går rundt og er redde – noen er til og med redde for at de skal dø.

Hvis barna overlates til seg selv og sin egen tolkning av koronaviruset, øker sannsynligheten for at de blir unødvendig redde. Det beste vi kan gjøre, er å snakke med barna – slik at vi kan trygge dem. Koronanyheter er i alle kanaler til alle tider, og flere av de internasjonale koronanyhetene er faktisk skremmende også for voksne.

Ofte er barna redde fordi vi voksne ikke har tatt oss tid til å snakke med dem. Barn skal ikke behøve å gå rundt og være redde uten grunn. (Foto: Pixabay)

Nyheter er ikke laget for barn. Barna får med seg bruddstykker av helheten, men mangler livserfaring og kognitiv kapasitet til å sette skremmende nyheter inn i en forståelig sammenheng. Det kan være en god regel at jo skumlere inntrykkene er, desto viktigere er det å snakke med barna om det.

Det er urettferdig at barn skal være redde når de ikke trenger å være det. Ofte er de redde fordi vi voksne ikke har tatt oss tid til å snakke med barna. Det er flere årsaker til at vi ikke snakker. Noen ganger vegrer vi oss for å innlede samtaler fordi vi er usikre på hvordan vi skal formulere oss. Og vi er usikre på hvordan barna vil reagere – om de faktisk blir enda mer redde om vi snakker om det skumle.

Målet med samtalene er at barna skal bli tryggere, og at de skal lære noe. For å unngå at slike samtaler blir tilfeldige og usystematiske, er det hensiktsmessig å utarbeide en covid-19-kommunikasjonsstrategi for barnehage og skole. En slik kommunikasjonsstrategi bør være en del av beredskapsplanen for midlertidige, lokale nedstengninger og strategier for å forklare andre typer koronatiltak.

Denne veiledningen er skrevet som en inspirasjon og et hjelpemiddel for utarbeidelse av en covid-19-kommunikasjonsstrategi. På tross av at både nasjonale og lokale smittetiltak endres relativt raskt, forblir kjernen i tiltakene den samme – håndvask, en meter avstand, begrensning av nærkontakter, bruk av munnbind, karantene, isolasjon og smittesporing. Begrunnelsen for tiltakene ligger fast: Vi skal beskytte de sårbare gruppene fra å bli smittet, og vi skal redusere antall innlagte på sykehus. Det er med dette som grunnlag at vi kan lage en kommunikasjonsstrategi som vektlegger barnas behov.

Innledningsvis gir jeg en oversikt over og bakgrunn for hva barna trenger ekstra hjelp til å forstå. Deretter presenterer jeg praktiske innspill til hvordan vi kan snakke med de eldste barna i barnehagen og de yngste barna på skolen (5–10-åringer).

Koronasamtalene er en invitasjon til barna om tryggende og kunnskapsfremmende samtaler om koronaviruset. En koronasamtale legges primært opp som en gruppesamtale med fokus på felles undring og erfaringsdeling der barnehagelærer/lærer modererer og supplerer barnas forståelse. I tillegg er det behov for individuelle koronasamtaler med de barna som fortsetter å være urolige.

Gjennom teksten gir jeg eksempler på spørsmål som barn har sendt inn til redaksjonen i NRK Supernytt i forbindelse med statsminister Erna Solbergs pressekonferanser for barn. Koronaspørsmålene barna har, er mange, og de spenner over et stort område. Her er noen av dem:

Når kan vi gjøre all ting vanlig igjen? (6 år)

Er Corona farlig for barn? (7 år)

Jeg har hørt at Corona viruset kom fra et marked der man selger levende dyr. Men er det sant? Og hvis ikke hvor kom det fra da? (10 år)

Koronahistorien er krevende å forstå

Koronaviruset, eller covid-19 som det også kalles, er svært komplisert som fenomen. Viruset er verdensomfattende, det tar liv ute i verden og her hjemme, og viruset påvirker hver og en av oss både direkte og indirekte. Det usynlige viruset er skremmende, det er vanskelig å forstå, og det er krevende å skaffe oversikt over situasjonen. Vi er fortsatt usikre på hvor lenge situasjonen vil vare, når vaksinene blir tilgjengelige, og hvor effektive de vil være.

Dette gjør at det har vært, og fortsatt er, strevsomt for oss voksne å skaffe oversikt, ta til oss stadig ny kunnskap om beskyttelsesstrategier og forholde oss til nye lokale utbrudd. Det har tatt tid å skape forutsigbarhet i hverdagen. Vi trengte både tid, kunnskap, erfaring og tålmodighet for å kunne etablere den «nye normalen» i hverdagen, også i barnehagen og på skolen.

Barna trenger vår voksne ryddehjelp for å skape forståelse og forutsigbarhet.

Vi voksne har fått, og får fortsatt kontinuerlige forklaringer og oppdateringer fra journalister, politikere og helseeksperter som hjelper oss med å forstå. Mange av oss bruker også betydelig tid på koronasamtaler med kollegaer og venner. På tross av all hjelpen vi får, og all tiden vi bruker på å snakke om korona, er det det krevende å henge med i forløpet. For barna er det umulig.

Spesielt krevende er det for barn å forstå pågående hendelsesforløp som strekker seg over tid, og som er i stadig utvikling. Historien om korona har ennå ikke fått en slutt. Det har gått ett år siden utbruddet i Kina, og vi har ennå ingen definert slutt i sikte for koronahistorien. Vi lever fortsatt med, og må regne med at vi i en god stund fremover må leve med, en «åpen slutt». En åpen slutt på en skummel historie er spesielt forvirrende og skremmende for barn. Barna trenger vår voksne ryddehjelp for å skape forståelse og forutsigbarhet slik at koronahistorien kan bli begripelig og håndterbar.

Eksemplet nedenfor viser klare spørsmål fra en elev som trenger svar for å skape forståelse og sammenheng i sin opplevelse av koronahistorien. De grunnleggende spørsmålene handler om hvordan det hele startet, hvor alvorlig det er, og hva som skjer i Norge nå.

Kordan starta korona? Kor mange i Noreg er i karantene? Kor mange i Noreg har korona nå? Kor mange i Noreg har død av korona? Kva ting i Noreg har stengt på grunn av korona?

Mange voksne, både foreldre, barnehagelærere og lærere, tok seg god tid til å forklare barn om korona da Norge stengte ned. Mye godt pedagogisk arbeid ble gjennomført i barnehager og skoler – noe som var svært viktig der og da. Fra tidligere erfaring og forskning vet vi imidlertid at det over tid blir færre forklaringer fra de voksne – på tross av at barna fortsetter å undres og strever med å forstå den nye informasjonen som stadig legges til historien. Særlig gjelder dette for komplekse historier der det tar lang tid før vi får en endelig slutt.

For bedre å forstå barns behov for voksen ryddehjelp kan vi for eksempel støtte oss på relevante erfaringer fra forskning på barns forståelse av terror og massedrap i etterkant av 22. juli.

Å forstå det uforståelige – erfaringer i etterkant av 22. juli 2011

Covid-19-pandemien er naturligvis noe helt annet enn terroren og massedrapene som fant sted 22. juli 2011. Likevel har de to hendelsene noen fellestrekk som er relevante å sammenligne når det gjelder barns forsøk på å forstå svært skremmende og komplekse forhold.

I en studie vi gjennomførte syv måneder etter 22. juli, intervjuet vi 54 elever fra første-, andre- og tredjeklasse (Jørgensen, Skarstein & Schultz, 2015). Vi var ute etter å få innsikt i elevenes forståelse og stilte dette spørsmålet: «22. juli skjedde det noe forferdelig. Kan du fortelle meg hva som skjedde?»

Elevene var ivrige etter å fortelle og hadde mye på hjertet. De kunne fortelle at de umiddelbart etterpå snakket mye med mamma og pappa, og når de et par uker senere begynte på skolen, snakket de relativt mye med lærere. Men når vi intervjuet dem, syv måneder senere, snakket de i liten grad med voksne. De snakket imidlertid mye om 22. juli med klassekamerater og søsken, og de kunne fortelle at de fortsatt hørte/så mye om hendelsene på radio, TV og Internett.

Uro og redsel

Gjennomgående for elevene vi intervjuet, var at de i ulik grad var urolige og viste redsel. Uroen og redselen kom ikke til uttrykk i form av angst, og sannsynligvis ville det ikke skape alvorlige problemer for de fleste, men bekymringen var likevel betydelig. Det barna var redde for, var at gjerningsmannen ikke skulle komme i fengsel, at han skulle rømme, og at han eller andre ville gjøre noe tilsvarende i nær fremtid. De var redde for at det skulle skje noe med dem og deres familie.

Forvirring – er det på ordentlig?

Et annet gjennomgående tema var at elevene var forvirret. De hadde i liten grad klart å sortere den store mengden av informasjon slik at 22. juli-historien ble begripelig. Det var for mye informasjon som kom stykkevis. Mange av elevene klarte ikke å skille 22. juli-historien fra andre pågående historier som samtidig ble presentert i media. Dermed ble andre historier lagt til 22. juli-fortellingen, og det skapte ytterligere forvirring. Flere elever ga også uttrykk for at de var usikre på om deler av det de hadde hørt, «var på ordentlig». De visste rett og slett ikke om det de hadde fått vite, var sant.

Barna slet med å sette sammen den omfattende informasjonen til en sammenhengende historie. De fortalte om ting de hadde sett og hørt – enkeltstående hendelser som var løsrevet fra en sammenheng. Vi får mye hjelp til å forstå hendelser gjennom den faste strukturen som bygger historier. Historier er konstruert gjennom en klar begynnelse, et midtparti og en tydelig slutt. Når historiens elementer er rammet inn, blir det sammenheng i historien slik at den kan bli begripelig og håndterbar.

Enkel og direkte kommunikasjon ga trygghet

Etter intervjuet, da vi hadde slått av lydopptakeren, tok intervjueren seg tid til å trygge barna med enkel og direkte kommunikasjon: «Jeg er ikke redd for at han skal rømme. Det trenger heller ikke du å være.» Da pustet elevene lettet ut og kunne slappe av. Elevenes forvirring ble også oppklart gjennom direkte og klare budskap: «Ja, det har hendt. Han drepte ungdom på Utøya. Men nå er han i fengsel – og han slipper aldri ut.»

Vi kommuniserte at han aldri slipper ut. Vi er naturligvis opptatt av at vi skal være ærlige og ikke snakke usant. Men vi var også klar over at barna først og fremst trengte å bli beroliget – de var ikke ute etter spissfindigheter om hvorvidt gjerningsmannen vil kunne få en prøveløslatelse når barna er voksne. Noen elever spurte oss om hva som skjer dersom han er syk og skal på sykehus – da kan han jo rømme. Da svarte vi: «Dersom de finner ut at han er syk, så bygger de et sykehus inne i fengslet. Han klarer aldri å rømme.»

Alt blir bra – det tar bare litt lengre tid

«Alt blir bra» ble et internasjonalt slagord som oppstod tidlig under koronapandemien. Nesten ett år senere er det naturligvis på sin plass å spørre om dette slagordet fortsatt gjelder. Blir alt egentlig bra? Svaret på dette spørsmålet er både ja og nei.

Ja – i det store og det hele så vil det gå bra, vi vil få på plass vaksiner og bedre medisiner. Viruset blir kanskje svakere med tiden og dermed mindre farlig. Nei – for enkelte har tapene allerede vært store ved tap av liv og alvorlige medisinske ettervirkninger, og flere har mistet jobb og tapt penger. For disse blir ikke alt bra.

Vi skal ikke gi barn falske forhåpninger ved å fortelle usannheter. Samtidig er det viktig å være sensitiv for hva barna faktisk spør om, hva som er det underliggende i deres bekymringer. Barn er gjerne bekymret og redde for at det skal skje noe med dem og deres nærmeste. Kommer de eller foreldrene deres til å dø?

På direkte spørsmål om barn kan dø av korona, så har vi etter hvert fått mer og bedre kunnskap om at det skjer veldig sjelden. Her kan vi svare noe i retning av:

Nei. Barn dør ikke. Men det er sånn at barn kan bli smittet. Dersom de blir syke, så blir de bare litt syke. Av alle barn i hele verden er det nesten ingen som har dødd av korona. Det er bare noen veldig få. Derfor trenger du ikke å være redd for at du skal dø.

Det er i en slik kontekst jeg mener at vi kan stå inne for et tydelig og direkte budskap til de yngste barna om at alt blir bra. Så kan vi tilføye: «Det tar bare litt lengre tid.» Det er dette budskapet som er bærende i kommunikasjonsstrategien der det legges opp til trygge koronasamtaler.

I spørsmålet nedenfor ser vi eksempler på at barna etterspør kunnskap og informasjon for å få forutsigbarhet, men det primære og underliggende i dette spørsmålet er forhold rundt barnets egen trygghet.

Når kommer skoler til å åpne igjen? Hvis ett barn med astma blir smittet, har de da mulighet til å dø av det? Noen mennesker har ikke immunforsvar, og om de får det kan de dø? Hva skal dere gjøre før og hindre det? Hva gjør dere for å hindre smitte? Hvis jeg får Korona, kan jeg smitte hunden min da? (12 år)

Praktiske eksempler for beroligende samtaler

Teksten nedenfor er formulert i punkter og er praktiske forslag til å oppsummere og forklare og samtidig invitere til dialog. Den første bolken gir eksempler på klare utsagn som skal berolige og dempe frykt. Den andre bolken fokuserer på kunnskapstemaer som bør tas opp.

Gode nyheter som beroliger og demper frykt

Gode nyheter

Siden vi har hatt koronapandemi ganske lenge, så har vi lært mye. Det er gode nyheter. Vi har blitt flinkere til å hjelpe de som blir syke, og vi vet mye mer om hvilke medisiner som virker best.

Du trenger ikke å være redd

Vi vet at barn kan bli smittet, men de blir nesten aldri syke. Det er en veldig god nyhet. Derfor trenger du ikke å være redd.

Nå lages det vaksine

Det alle venter på nå, er at vaksinen skal bli ferdig. En vaksine er en form for medisin som gjør at vi ikke blir smittet. Forskere og leger jobber dag og natt for å lage en god vaksine. Så raskt vi vet mer om vaksinen, skal vi fortelle deg om det.

Få blir så syke at de må på sykehus

Det er fortsatt noen / en del som blir smittet i Norge. Det er derfor vi fortsatt er nøye med å holde en meter avstand, vaske hendene og hoste i armkroken. Men den gode nyheten er at det er veldig få som blir alvorlig syke – og akkurat nå er det nesten ingen / ikke så mange som er på sykehus.

Det er de voksne som passer på

Barn har ikke ansvar for smitte. Det er alltid vi voksne som skal passe på at så få som mulig blir smittet. Det er derfor vi har bestemt at ikke alle skal leke sammen samtidig, og det er derfor vi vasker ofte. Og det er derfor vi ber alle, både voksne og barn, om å vaske hendene. Det er vi voksne som passer på – men det er fint at du kan hjelpe til.

Nå kan du ikke gå i barnehagen / på skolen på noen dager

Nå må alle være hjemme i fem dager. En av de som jobber i barnehagen / på skolen, har blitt smittet. Hun har ikke blitt veldig syk, så det er ikke farlig. Hun kommer til å bli frisk igjen. Vi må være hjemme for å passe på at andre ikke blir smittet. Det er fordi at politikerne har bestemt at vi skal ha strenge regler. Det er fint – det er for å passe på at de som er veldig gamle, og de som er syke, ikke blir smittet. Det er det som heter dugnad, når alle hjelper litt til.

Jeg er ikke redd

Jeg er ikke redd, men jeg er fortsatt forsiktig. Jeg minner meg selv på at jeg skal vaske hender og hoste i armkroken. Men jeg er ikke redd. Dere trenger heller ikke å være redde.

Formidling av kunnskap som gjør covid-19 begripelig og håndterbart

Forklar lokale tiltak

Forklar de praktiske smittevernstiltakene som gjøres i barnehagen og på skolen. Barna trenger å forstå hvordan de kan bidra med vask av hender – uten at det er deres ansvar. Det er alltid de voksnes ansvar å passe på. Forbered en klar strategi for hvordan en lokal og midlertidig nedstengning skal kommuniseres til barn.

Forståelse og deltakelse

Gjennom dialog og forklaringer skapes forståelse av hva koronaviruset er, hvordan det smitter, og at vi kan beskytte oss ved å vaske hendene. Forståelsen skaper trygghet fordi barna slipper å bruke fantasien for å skape mening. Forståelse av dugnad og håndvask inviterer barna med i praktisk deltakelse.

Skremmende nyheter fra andre land

Barna klarer ikke å skille godt mellom norske og internasjonale koronanyheter. I Norge har vi mange og gode sykehus, og vi har leger og sykepleiere som vet akkurat hva de skal gjøre for å hjelpe. Ikke alle land har så gode sykehus, derfor kan korona bli vanskeligere å jobbe med i noen land. Det er derfor det blir så skremmende bilder i nyhetene fra de landene. Det virker skummelt – men så skummelt er det ikke i Norge.

Prinsipper for trygge koronasamtaler

Sjekk ut hva barna har fått med seg

Vær proaktiv og ikke vent på at barna skal komme og spørre. Finn ut hva de lurer på, og svar på dette. Det er da du kan gi ryddehjelp ved å korrigere, moderere og supplere forståelsen slik at den blir mindre skremmende.

Opplevelse av trygghet

Tryggheten formidles både gjennom samtalen og den rolige voksne som inviterer til samtale. Barnehagelærere og lærere har erfaring med å skape gode og trygge situasjoner ved å bruke godt med tid og invitere barna til deltakelse gjennom spørsmål. La barna ta del i tryggheten som ligger i den gode atmosfæren. Forklar at de voksne passer på, og at barna ikke trenger å være redde.

Ikke la det bli med den ene samtalen

Følg opp over tid. Vær tydelig på at korona er noe dere skal fortsette å snakke om – det er en del av det vi gjør i barnehagen og på skolen. Hvis barna har spørsmål du ikke kan svare på med en gang, si at det skal vi finne ut av og snakke mer om siden. Å komme tilbake til spørsmålene skaper en ramme som gjør at barna forstår at det er greit å snakke om korona flere ganger.

Barnas koronaspørsmål – dette lurer de på

Statsminister Erna Solberg har holdt flere pressekonferanser for barn for å forklare hva som er regjeringens koronatiltak. Statsministeren samarbeidet med redaksjonene i NRK Supernytt og Aftenposten Junior, som inviterte barn til å sende inn spørsmål til statsministeren. Mange hundre spørsmål strømmet inn til hver av redaksjonene. Statsministeren, kunnskapsministeren og barne- og familieministeren har besvart utvalgte spørsmål på TV-overførte pressekonferanser.

Jo yngre barna var, desto færre spørsmål hadde de.

Både Aftenposten Junior og NRK Supernytt har videre arbeidet med spørsmål rundt korona i sine sendinger, gjennom nettbaserte aktiviteter og i papirutgaven av Aftenposten Junior. Disse to redaksjonene er svært dyktige i å følge opp barnas spørsmål på en håndterlig og begripelig måte. Deres redaksjonelle arbeid kan være til god inspirasjon for lærere i skolen.

For å få en systematisk oversikt over hvilke spørsmål barna hadde, har jeg analysert mer enn 100 av de innsendte spørsmålene til NRK Supernytt-redaksjonen ved å gruppere dem i representative kategorier. Spørsmålene som er analysert, ble sendt inn til den første pressekonferansen som ble holdt i mars 2020. Barnas alder er fra 6 til 14 år med en hovedvekt på aldersgruppen 8–10 år.

Flere av de yngste barna skrev inn spørsmål sammen med eldre søsken eller foreldre. Det var et klart mønster at jo yngre barna var, desto færre spørsmål hadde de. Et typisk spørsmål fra en syvåring kunne være et kort og definert spørsmål formulert i én setning. Jo eldre barna var, desto mer sammensatte var spørsmålene. Se eksempler nedenfor.

Korte, fokuserte spørsmål fra de yngste barna

Hva er det Koronaviruset egentlig er? (7 år)

Hva kommer til å skje med MGPjr? (8 år)

Kommer vi til og feire 17 mai? Eller blir det ingen fest? (8 år)

Kor lenge trur du det går før vi kan gå på skule og fotballtrening igjen? (8 år)

Er det stor sjanse for å få viruset? (9 år)

Kan 10-11 årringer få Coronaviruset? (10 ½ år)

Sammensatte spørsmål fra de eldre barna

Hvor mange har covid-19 i Alver kommune? Er det en grunn til å gå rundt å være redd for å bli smittet? Hvor lenge tror du at skulane er stengte? På en skala til en til ti hvor alvorleg er denne situasjonen i Norge? (11 år)

Hvorfor er skolene stengt? Kan vi reise til utlandet? Er Coronaviruset veldig smittsomt som at man kan dø av det?? Hva skal vi gjøre for å ikke få Coronaviruset? Hvis vi føler at vi ha det hva skal i gjøre da?? Og hva skal vi gjøre hvis vi har det!??? Må man være hjemme hvis vi har det?? Hvis det et alvorlig hva gjør vi da må man være hjemme eller? (ukjent alder)

Uro, bekymring og redsel

Uro, bekymring og redsel var et overordnet tema som på en eller annen måte var tematisert i majoriteten av spørsmålene. Redsel var tydelig representert, men i mindre grad enn uro og bekymring. Eksemplene nedenfor er kategorisert som betydelig bekymring som går over til det en kan anta er redsel.

Kommer man til å miste huset sitt? Hvor lenge tror du skolene må være stengte? (8 år)

Hvordan skal mamma kunne betale regningene sine når hun ikke går på jobb? (9 år)

Kommer korona viruset til å ta over jordkloden?

Kommer vi til å bli kvitt viruset?

Kan barn dø av Corona? (8 år)

Kan det være farlig å få korona for barn som har diabetes? (9 år)

Kan man dø av Koronaviruset hvis man har astma?

Er det noen barn som har godt immunforsvar som har dødd av koronaviruset?

Farlighetsgrad, varighet og omfang

Tre tydelige kategorier i tillegg til uro, bekymring og redsel var farlighetsgrad, varighet og omfang. Farlighetsgrad omfattet spørsmål om hvor farlig viruset egentlig er, hvor lett det smitter, og om barn er særlig utsatt. Det mest stilte spørsmålet var i kategorien varighet: Hvor lenge kommer dette til å vare? En rekke spørsmål omfatter omfang: Hvor omfattende blir dette, og hvor mange vil bli smittet og syke?

Spørsmålene gir et tydelig signal om at barna ønsker mer informasjon, og flere gir også direkte beskjed om det, som i eksemplet nedenfor.

Jeg ønsker at noen kan fortelle oss barn om man kan feire eller dra i bursdag nå? Jeg ønsker også at de forklarer hvorfor det er sånn. (9 år)

Nedenfor vises de fire hovedkategoriene som er laget med utgangspunkt i de innsendte spørsmålene som er analysert.

Figur 1: Fire hovedkategorier av barns spørsmål om covid-19.

Hovedkategorier

Uro, bekymring og redsel

 • Er jeg i fare?
 • Er min familie i fare?
 • Blir det noen gang bra igjen?

Farlighetsgrad

 • Hvor farlig er korona?
 • Hvor lett smitter det?
 • Kan jeg dø?

Varighet

 • Hvor lenge er skolen stengt?
 • Når kan vanlige rutiner gjenopptas?
 • Når kommer vaksinen?

Omfang

 • Hvor mange blir syke?
 • Hvor mange dør?
 • Gjelder det hele jordkloden?

Underkategorier

Behov for avklaring og bekreftelse

 • Hvordan vet jeg at jeg er smittet?
 • Hvordan beskytter jeg meg?
 • Hva må jeg gjøre når jeg er smittet?
 • Er det riktig at …?

Kunnskapsspørsmål

 • Hva er opprinnelsen til viruset?
 • Hvordan kom det til Norge?
 • Hva er en vaksine?
 • Hvorfor blir det hamstring?

Logikk og struktur i meningsdannelsen

I de sammensatte spørsmålene til de eldre barna er det lettere å se at de følger en tradisjonell historiestruktur der de er på jakt etter en forståelse og sammenheng i koronahistorien. Spørsmålene til de yngre barna er korte og direkte og kan virke mer fragmenterte. Men også de yngre barna søker forståelse og sammenheng ved å forsøke å hente inn informasjon de mangler, slik at de kan konstruere en begripelig og håndterbar koronahistorie.

Når mer enn 100 spørsmål analyseres, ser vi at spørsmålene samlet sett har en tydelig logikk og struktur som omfatter hele den komplekse koronahistorien – fra begynnelse til slutt. Gjennom det systematiske arbeidet forsøker barna å sette kunnskapsbitene sammen til en meningsfull historie. I meningsdannelsen benytter de historiestrukturen som en ytre ramme. De starter med en tydelig begynnelse, som forklarer hvordan korona oppstod og kom til Norge. Deretter kommer historiens hoveddel, som forklarer særtrekk ved situasjonen og viruset: hvor alvorlig viruset er, tiltak som iverksettes, og omfang og varighet. Historien ender med en sannsynlig avslutning. Koronahistorien som barna forsøker å konstruere, kan i grove trekk sammenfattes med stegene som er presentert i figur 2 nedenfor.

Figur 2: Meningsdannelse: koronahistoriens begynnelse, hoveddel og slutt.

Koronasamtalen – undring og erfaringsdeling

Barnehagelærere og lærere har god trening i å tilpasse forklaringer til barnas alder og modenhet. Men selv for profesjonelle kan det være krevende å finne hensiktsmessige ord og begreper samtidig som de skal kartlegge hvor barna er i sin meningsdannelse: Hva de lurer på, og hva som skal til for å tilføre trygget og forståelse.

Gruppesamtalen som pedagogisk verktøy egner seg spesielt godt til å nærme seg sensitive temaer, slik som korona. Målet med koronasamtalen er at vi tilrettelegger for undring og erfaringsdeling. Barnegruppa inviteres til undring ved å fortelle om hva de har hørt om korona, hva de har sett på TV, hva de tenker om korona, og hva de lurer på. Undringsfasen går gradvis over i erfaringsdeling. Her forteller barna hva de gjør når de lurer på noe, hvem de spør, og hva som er beroligende når de blir skremt av nyhetene.

Selv innenfor samme aldersgruppe er det tidvis en betydelig variasjon i kunnskap, erfaringer og motivasjon, for eksempel når det gjelder å samtale om korona. Fordelen med å organisere koronasamtalene som gruppesamtaler med fokus på undring og erfaringsdeling er at vi samler barnegruppen om en felles forståelse som er fundert i deres behov. Barnas bidrag i gruppesamtalen bidrar til å tydeliggjøre deres alderstilpassede kunnskapsbehov.

Barnehagelæreren/læreren tilrettelegger for samtalen og bidrar med å moderere, supplere og korrigere kunnskapen som fremlegges i samtalen. Målet er å hente frem tilstrekkelig alderstilpasset kunnskap slik at barna kan sette sammen kunnskapen og konstruere en begripelig og håndterbar koronahistorie.

Foreldresamarbeid om covid-19

Selv om både barnehager og skoler har gode rutiner for foreldresamarbeid, er det gjerne en utfordring å tilfredsstille det gjensidige behovet for informasjon. Det gjelder særlig i krisesituasjoner med hyppige endringer og stor grad av usikkerhet. I tillegg krever koronasituasjonen at det blir langt færre fysiske møter og mer nettbasert kommunikasjon, og det gir åpenbare utfordringer.

Fra den første nedstengningen og frem til i dag har det vært gjennomført dramatiske og omfattende endringer. Vi er fortsatt et godt stykke unna ordinær drift – nye tiltak kommer til, og rutiner er i kontinuerlig endring. Det er rimelig å si at mye av driften fortsatt preges av en unntakstilstand, med en overhengende fare for nye innstramminger og lokale nedstengninger. Både barnehager og skoler melder om endringsslitasje eller omstillingsslitasje. Det er derfor ikke tilfeldig at vi også har fått et nytt og hyppig benyttet begrep: koronatrøtt.

De nasjonale retningslinjene suppleres med kommunale tiltak tilpasset lokale forhold. Beredskapsplaner for lokale tiltak og midlertidige nedstengninger er utarbeidet. En viktig del av slike beredskapsplaner er å utvikle en kommunikasjonsstrategi som tydeliggjør kommunikasjonsbehov. Dette omhandler kommunikasjon i personalet og med foreldre og en systematisk dialog med barna for å forklare og skape forståelse for tiltak.

For å lykkes med det pedagogiske arbeidet med å trygge barna gjennom koronasamtalene hjelper det å forankre kommunikasjonsstrategien hos foresatte. Nedenfor følger noen innspill og momenter som kan inngå i foreldrekommunikasjonen. Innspillene er sammenfattet slik at de kan «klippes» ut av denne boken og «limes» inn i elektronisk kommunikasjon med foresatte.

Invitasjon til samarbeid for å trygge barna om covid-19

Barna stiller mange koronaspørsmål

I barnehagen / på skolen har vi sett at barna har mange spørsmål rundt koronasituasjonen. Spørsmålene kommer litt i rykk og napp – i perioder er det mange spørsmål, så er det færre spørsmål. Vi merker at flere barn er bekymret og til dels urolige for situasjonen. Noen barn forteller at de er redde.

Barna har vanskeligheter med å henge med i alle endringene som skjer. Det er utfordrende å sortere all informasjonen de får fra aviser, TV, Internett og samtaler med venner.

Trygge koronasamtaler

For å unngå at barna er unødvendig urolige og redde, har vi en pedagogisk strategi for regelmessig å invitere barna til trygge koronasamtaler. Samtalene er gruppebaserte og individuelle. Vi har to målsettinger for samtalene:

1) redusere unødvendig uro og frykt

2) legge til rette for læring for å unngå forvirring

Barna blir tryggere av beroligende og informative samtaler

Vi har god erfaring med at barna blir tryggere etter at vi har gjennomført samtalene. De finner trygghet i at samtalene forekommer regelmessig, og at vi oppdaterer barna på utviklingen – hva som skjer i Norge og i vår landsdel, og hvilke koronarutiner vi har i barnehagen / på skolen, og hvorfor vi har dem. Dette skaper forutsigbarhet. Vi er også tydelige på at dersom barna lurer på noe om korona, kan de spørre oss. Nedenfor gir vi eksempler på konkret koronainformasjon som vi gir gjennom samtaler med barna.

Gode nyheter som beroliger og demper frykt

Gode nyheter

Siden vi har hatt koronapandemi ganske lenge, så har vi lært mye. Det er gode nyheter. Vi har blitt flinkere til å hjelpe de som blir syke, og vi vet mye mer om hvilke medisiner som virker best.

Du trenger ikke å være redd

Vi vet at barn kan bli smittet, men de blir nesten aldri syke. Det er en veldig god nyhet. Derfor trenger du ikke å være redd.

Nå lages det vaksine

Det alle venter på nå, er at vaksinen skal bli ferdig. En vaksine er en form for medisin som gjør at vi ikke blir smittet. Forskere og leger jobber dag og natt for å lage en god vaksine. Så raskt vi vet mer om vaksinen, skal vi fortelle deg om det.

Få blir så syke at de må på sykehus

Det er fortsatt noen / en del som blir smittet i Norge. Det er derfor vi fortsatt er nøye med å holde en meter avstand, vaske hendene og hoste i armkroken. Men den gode nyheten er at det er veldig få som blir alvorlig syke – og akkurat nå er det nesten ingen / ikke så mange som er på sykehus.

Det er de voksne som passer på

Barn har ikke ansvar for smitte. Det er alltid vi voksne som skal passe på at så få som mulig blir smittet. Det er derfor vi har bestemt at ikke alle skal leke sammen samtidig, og det er derfor vi vasker ofte. Og det er derfor vi ber alle, både voksne og barn, om å vaske hendene. Det er vi voksne som passer på – men det er fint at du kan hjelpe til.

Nå kan du ikke gå i barnehagen / på skolen på noen dager

Nå må alle være hjemme i fem dager. En av de som jobber i barnehagen / på skolen, har blitt smittet. Hun har ikke blitt veldig syk, så det er ikke farlig. Hun kommer til å bli frisk igjen. Vi må være hjemme for å passe på at andre ikke blir smittet. Det er fordi at politikerne har bestemt at vi skal ha strenge regler. Det er fint – det er for å passe på at de som er veldig gamle, og de som er syke, ikke blir smittet. Det er det som heter dugnad, når alle hjelper litt til.

Jeg er ikke redd

Jeg er ikke redd, men jeg er fortsatt forsiktig. Jeg minner meg selv på at jeg skal vaske hender og hoste i armkroken. Men jeg er ikke redd. Dere trenger heller ikke å være redde.

Generelle råd om å snakke med barn om skremmende nyheter

I vedlegget nedenfor presenteres seks generelle råd om hvordan du kan håndtere skremmende nyheter. Disse rådene har vi innarbeidet i vår pedagogiske kommunikasjonsstrategi. Vi ønsker å dele rådene med foresatte, fordi vi tenker at disse er nyttige i situasjoner der dramatiske nyheter presenteres med stort trykk og intensitet. Dette kan for eksempel være oppslag som beskriver vold og seksuelle overgrep i nærområdet. Dersom barn er involvert i hendelsene og i nyhetsoppslagene, vil andre barn kunne oppleve høy grad av identifikasjon med de involverte barna og oppleve at dette angår dem. Også kriser og katastrofer som foregår langt unna, kan oppleves som nære gjennom den massive mediedekningen.

Rådene nedenfor kan hjelpe oss voksne til å være mer sensitive overfor barn som påvirkes av skremmende nyheter, og de kan gi oss redskaper til å forholde oss mer proaktivt ved å sjekke ut hva barna har fått med seg.

Hvordan snakke med barn om skremmende nyheter – seks gode råd til foresatte

I dagens medievirkelighet er det nærmest umulig å skjerme barn fra skremmende nyheter. Hvis barna overlates til seg selv og sin egen tolkning av nyhetene, øker faren for at de blir redde. Det beste du som forelder kan gjøre, er å snakke med barna dine om det som har skjedd – slik at du kan trygge dem.

Nyheter er ikke laget for barn. Barna kan få med seg bruddstykker av helheten, men mangler erfaring og kognitiv kapasitet til å sette nyheter inn i en forståelig sammenheng. Det kan gjøre at de blir redde for noe det ikke er grunn til å være redd for.

 1. Husk at barn får med seg mer enn du tror

Nyheter er ikke laget for barn. Barna kan få med seg bruddstykker av helheten, men mangler erfaring og kognitiv kapasitet til å sette nyheter inn i en forståelig sammenheng. Det kan gjøre at de blir redde for noe det ikke er grunn til å være redd for.

 1. Finn din egen trygghet

Husk at det er veldig skremmende for barn når voksne er redde. Før du går inn i samtalen, ta noen dype pust og finn din egen trygghet. Ja, det har skjedd noe fryktelig, men sannsynligheten for at det skal skje noe der dere bor, er minimal. La barna ta del i denne tryggheten.

 1. Spør hva barna har hørt

Sjekk ut hva barna har fått med seg. Vær proaktiv og ikke vent på at de skal komme og spørre. Finn ut hva de lurer på, og svar på dette.

 1. Trygghet, trygghet, trygghet

Mist aldri målet av syne: å gi barna trygghet. Forklar at det er forskjell på å være redd og å bli forskrekka, og at denne nyheten overrasket de voksne, fordi det skjer så sjelden. Det er også grunnen til at de voksne snakker så mye om det, men det betyr ikke at det er grunn til å være redd. Forklar at de voksne passer på, og at barna ikke trenger å være redde for at det skal skje noe med dere eller noen dere er glad i.

 1. Ikke la det bli med den ene samtalen

Følg opp over tid. Hvis barna har spørsmål du ikke kan svare på med en gang, si at det skal vi finne ut av og snakke mer om siden. Det er viktig å følge opp. Å komme tilbake til spørsmålene skaper en ramme som gjør at barnet forstår at det er greit å snakke om dette flere ganger. Det er viktig for å fange opp misforståelser eller nye ting barna blir redde for.

 1. Husk at du kjenner ditt eget barn best

Selv om du ikke alltid kan være sikker på hva barna har fått med seg og er redde for, vet du hvordan du skal trøste og trygge. Ikke vær redd for å gå inn i denne samtalen.

Nyheter er ikke laget for barn. Barna kan få med seg bruddstykker av helheten, men mangler erfaring og kognitiv kapasitet til å sette nyheter inn i en forståelig sammenheng. Det kan gjøre at de blir redde for noe det ikke er grunn til å være redd for.

 

Takk til redaksjonen i NRK Supernytt som har delt barnas spørsmål.

Jon-Håkon Schultz er professor ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk på UiT Norges arktiske universitet. 

Referanser og nyttige linker

Jørgensen, B.F., Skarstein, D. & Schultz, J.-H. (2015). Trying to Understand the Extreme:

Schoolchildren’s Narratives of the Mass Killings in Norway, July 22, 2011. Journal of

Psychology Research and Behavior Management, (8), 51–61.

https://www.dovepress.com/trying-to-understand-the-extreme-school-childrenrsquos-narratives-of-t-peer-reviewed-article-PRBM

Ones, L. (2020). Alt blir bra. Oslo: Pedagogisk Forum.

Raundalen, M. & Schultz, J.-H. (2006). Krisepedagogikk – hjelp til barn og ungdom i krise. Oslo: Universitetsforlaget.

Skarstein, D. & Schultz, J.-H. (2017). Identity at Risk: Students’ Identity Configuration in the Aftermath of Trauma. Scandinavian Journal of Educational Research.

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00313831.2017.1307273

Strandbu, A. & Schultz, J.-H. (2015). Undervisning om kriser og katastrofer. Et pedagogisk mulighetsrom? Barn, 33(2), 41–53. 10.5324/barn.v33i2.3449

 

 

0 kommentar(er).

Takk! Din kommentar vil nå bli moderert

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.
Obligatoriske felt er merket med *