Lukk

Hva er advokatetikk?

Reglene for «god advokatskikk» stiller etiske krav til advokater. Men hva betyr det? Hva kan en advokat si i media? Har du taushetsplikt som jusstudent? Og kan du som advokat ta kontakt med motparten i en sak?

Advokatetikk-Haraldsen-Advokatforeningen-Universitetsforlaget
– Det er ikke mange tiår siden at advokatskikk var et lite diskutert tema, sier Merete Smith. «Innføring og oppgavesamling i advokatetikk» inneholder eksempler på etiske problemstillinger, med tilhørende veiledning.

– Å etablere regler for god advokatskikk er nødvendig for advokatprofesjonens omdømme, sier Merete Smith, jurist og generalsekretær i Advokatforeningen.

Advokatforeningen og Haakon I. Haraldsen (partner i Bull & Co Advokatfirma) har skrevet boken Innføring og oppgavesamling i advokatetikk. Gjennom eksempler og oppgaver gir boken praktiserende advokater og jusstudenter et realistisk innblikk i hvilke problemstillinger man kan støte på i advokatyrket.

Advokatforeningen hadde lenge egne internregler for sine medlemmer om hva advokatskikk innebar. I 1996 ble reglene tatt inn i Advokatforskriften til domsstolloven, og i dag gjelder de for alle advokater – uavhengig av om de er medlem av foreningen. Det er ikke mange tiår siden at advokatskikk var et lite diskutert tema, forteller Smith.

– Da jeg studerte, var ikke dette en del av studiet. Det er pinlig å fortelle, men jeg hadde vært advokatfullmektig en stund før jeg oppdaget at det var konkrete regler for advokatskikk.

Oppgave 1: Du er ansatt som advokatfullmektig for en advokat i et kontorfellesskap med fem advokater. Du får ofte spørsmål om å bistå de øvrige advokatene i kontorfellesskapet. Kan du bistå alle advokatene?
Se svaret nederst i saken.

Merethe-Smith-Foto-Monica-Kvaale-Advokatforeningen
Jusstudenter bør lære god advokatetikk fra begynnelsen av, sier Merete Smith, jurist og generalsekretær i Advokatforeningen. Foto: Monica Kvaale.

Etikken bør læres tidlig

I dag er advokatetikk obligatorisk i advokatkurset for advokatfullmektiger og på masterstudiet i rettsvitenskap. I tillegg stiller Advokatforeningen krav om at alle medlemmer jevnlig må gjennomføre obligatoriske etterutdanningstimer i advokatetikk.

Smith mener at advokatetikk er viktig å formidle til studenter, slik at man så tidlig som mulig får vite hvordan advokatyrket skal utøves.

– Det handler om å lære seg riktig opptreden fra begynnelsen av. Da tror jeg sjansene er større for at du fortsetter å være en skikkelig advokat videre i karrieren.

Oppgave 2: Du prøver å komme i kontakt med din klient, men kommer i stedet ved en tilfeldighet i kontakt med moren til klienten. Moren benytter anledningen til å stille deg noen juridiske spørsmål. Samtalen varer i cirka tretti minutter. Du har ikke opplyst om timepris eller at samtalen kommer til å koste henne penger. Kan du fakturere moren for samtalen?
Se svaret nederst i saken.

Interessekonflikter

Det er særlig i interessekonflikter at etablerte regler for advokatetikk kommer til nytte. Hovedregelen for interessekonflikter er at en advokat ikke skal påta seg oppdrag hvis det kan føre til brudd på advokatens lojalitet og fortrolighet overfor klientene eller brudd på advokatens plikt til uavhengighet. Dette springer også ut ifra de tre hovedprinsippene som står sentralt for advokater: uavhengighet, tillit og fortrolighet.

– Advokater må alltid vurdere om det foreligger en interessekonflikt eller ei når de får en ny klient, sier Smith.

– Man kan for eksempel ikke påta seg oppdrag hvis det er en risiko for brudd på advokatens lojalitet overfor klienten. Hvis du som advokat har hjulpet et ektepar med å sette opp en sameieravtale, og de senere blir skilt, kan du ikke representere den ene parten. Da sitter du på informasjon om begge parter som du ikke kan bruke mot den ene parten.

Et annet eksempel på etisk overtramp er at en advokat snakker med pressen uten å ha snakket med klienten først.

– Jeg har sett tilfeller der advokater har uttalt seg til pressen hvor det er åpenbart at de ikke har snakket med klienten først. En advokat må ikke gi opplysninger som omfattes av taushetsplikten uten at klienten har gitt sitt samtykke.

Oppgave 3: Du er jusstudent og praktikant ved advokatkontoret Holmen hvor du jobber med en større sak for klienten Bygg. Du er med på møter og får innsyn i sakens dokumenter. Noen måneder senere får du et nytt praktikantopphold ved advokatkontoret Ås. Her blir du bedt om å bistå i samme sak du arbeidet med hos advokatkontoret Holmen, men denne gangen for Byggs motpart. Hvordan bør du forholde deg til dette?

Svar på oppgavene

1) Kan du som advokatfullmektig for en advokat bistå de andre advokatene i et kontorfellesskap?
Svar: Det skal alltid foreligge et reelt ansettelsesforhold mellom fullmektigen og advokaten som fullmektigen arbeider for. Å arbeide for de andre advokatene i kontorfellesskapet uten ansettelse hos disse er i strid med Regler for god advokatskikk.

2) Kan du fakturere moren til en klient etter en samtale uten å ha sagt fra først?
Svar: Spørsmålet er om det er inngått oppdrag «etter anmodning direkte fra klienten». Disiplinærnemnda avgjorde i en slik sak at det ikke var avklart godt nok i forveien at dette skulle koste noe, og at det derfor ville være i strid med Regler for god advokatskikk å fakturere for samtalen.

3) Kan du som praktikant jobbe på en sak for både part og motparten?
Svar: Regler for god advokatskikk gjelder ikke jusstudenter, men studenter skal også signere en taushets- og fortrolighetserklæring. Ettersom navnet på klienten også er taushetsbelagt, kan ikke jusstudenten fortelle at han har arbeidet for Bygg tidligere. Studenten må derfor bare si at han ikke kan arbeide med saken.

Flere oppgaver og utfyllende svar finner du i Innføring og oppgavesamling i advokatetikk.

0 kommentar(er).

Takk! Din kommentar vil nå bli moderert

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.
Obligatoriske felt er merket med *